Störf í boði

MULTIVAC ehf. er dótturfélag  MULTIVAC  sem er alþjóðlegt, leiðandi  framleiðslufyrirtæki staðsett í Þýskalandi með dótturfélög víðsvegar í heiminum.  

Óskum eftir að ráða sérfræðing og stuðningsaðila við sölu og þjónustu hjá MULTIVAC á Íslandi auk þess mun starfsmaðurinn sinna öðrum þeim daglegu störfum er falla til hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu tæknimenntaðir s.s. rafvirkjar, vélfræðingar eða með sambærilega menntun.  Viðkomandi þurfa að vera vanir tölvunotendur og með góða enskukunnáttu. Áhersla er lögð á marktæka tækniþekkingu, áhugasemi, frumkvæði, sjálfstæð og fagleg vinnubrögð. 

Í boði er spennandi starf hjá áhugaverðu og traustu fyrirtæki, sem er með starfsemi á Íslandi og á alþjóðamarkaði.

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember nk.  Ráðning verður samkvæmt nánara samkomulagi. 

VINSAMLEGA ATHUGIÐ AÐ FYRIRSPURNUM VERÐUR EINGÖNGU SVARAÐ HJÁ STRÁ ehf. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar í síma 588-3031, en símaviðtalstími er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferli stendur.  Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laus til umsóknar störf byggingarfulltrúa og sérfræðings á sviði skipulags- og tæknimála

Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Öflugt menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu og fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni. Öll almenn þjónusta er til staðar og má þar nefna m.a. tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun.  Samgöngur til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó

Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á byggingarmálum og hefur eftirlit með mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2.    mgr. 9. gr. laga um mannvirki nr.160/2010.  Byggingarfulltrúi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv. 25.gr. laga um mannvirki.

Helstu verkefni byggingarfulltrúa eru að annast móttöku og afgreiðslu byggingarleyfisumsókna vegna byggingarleyfisskyldra framkvæmda, stöðuleyfa og fyrirspurna auk útgáfu byggingarleyfa að skilyrðum uppfylltum. Byggingarfulltrúi annast að auki eftirlit með byggingarframkvæmdum og frágangi þeirra, sem og umhverfi lóða til samræmis við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast. Hann vinnur að stefnumótun innan sviðsins, situr fundi skipulagsnefndar undir fundargerðum byggingarfulltrúa auk annarra þeirra faglegu starfa er falla til hverju sinni.

Hæfniskröfur til starfsins eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði byggingarmála, löggildingu í mannvirkjahönnun og haldgóða þekkingu á sviði byggingar- og umhverfismála, reynsla á umræddu sviði er jafnframt æskileg.  Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi.

Sérfræðingur á sviði skipulags- og tæknimála annast fjölbreytt störf á sviðinu, hann hefur m.a. yfirumsjón með tölvumálum sveitarfélagsins, annast greiningarvinnu ýmiskonar, áætlanagerð auk annarra sérhæfðra verkefna skv. beiðni skipulagsstjóra hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun, sem nýtist í starfið. Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar er æskileg, auk góðrar íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti.  Áhersla er lögð á marktæka þekkingu og reynslu á sviði upplýsingatækni/tölvumála.

Í boði eru áhugaverð framtíðarstörf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi.  Laun verða í samræmi við kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga. Sjá einnig á heimasíðu www.hornafjordur.is.

Umsóknarfrestur er til og með  20. nóvember nk.  Gengið verður frá ráðningum fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is,  sjá nánar www.stra.is

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

30.11. - Viðtalsferli er hafið. 

 

Rótgróin og traust félagasamtök staðsett miðsvæðis í Reykjavík, óska eftir að ráða reynsluríkan skrifstofumann í hlutastarf

Starfið felst í alhliða skrifstofustörfum s.s. umsjón með félagatali og upplýsingagjöf til félagsmanna, bréfaskriftum á íslensku og ensku, aðstoð við bókhald, vistun skjala í möppum og í tölvu, fjölbreyttri skráningarvinnu og öðrum tilfallandi skrifstofustörfum

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi menntun sem hentar í starfið og marktæka reynslu af sambærilegum störfum. Æskilegt er að viðkomandi hafi skilning á sviði kjaramála og sé vel tölvulæs. Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti er nauðsynleg. Menntun á sviði lögfræði eða viðskipta er áhugaverður kostur. Áhersla er lögð á frumkvæði og metnað til árangurs í starfi, töluglöggvun, sjálfstæði, nákvæmni og fagmennsku í vinnubrögðum auk reglusemi og lipurðar í mannlegum samskiptum.

Í boði er nýtt starf hjá traustu félagi, í björtu og þægilegu starfsumhverfi. Um er að ræða hlutastarf hálfan daginn til að byrja með, sem síðar verður jafnvel heilsdagsstarf.

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember nk., en gengið verður frá ráðningu fljótlega. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku. 

28.11. - Viðtalsferli er hafið.

Óskum eftir að ráða sérfræðing á fjármálasviði fyrir Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni eru:

* Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

* Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

* Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir

* Vinna við gerð rekstraráætlana viðskiptavina Eignaumsjónar

* Samskipti við þjónustuaðila fh. viðskiptavina Eignaumsjónar

* Sækja um endurgreiðslur á VSK fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

* Samskipti við fjármálastofnanir fh. viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

* Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu menntaðir á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða með sambærilega menntun. Marktæk starfsreynsla af sambærilegu er skilyrði. Áhersla er lögð á áhugasemi, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og fylgni til framkvæmda auk lipurðar í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst. Um framtíðarstarf er að ræða.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma:588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón hf. er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna, og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn ótal mála sem koma upp í fjölbýlum og fjöleignarhúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra sem að húsfélaginu standa.

Eignaumsjón hf. vinnur dyggilega fyrir fasteignaeigendur með faglegum vinnubrögðum og ákvarðanatökum. Gegnsæi í öllum rekstri og aðgengilegar upplýsingar um rekstur og ákvarðanir auka skilvirkni og bætir samskipti fasteignaeigenda.

20.09. - Viðtalsferli er hafið.

27.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu sérfræðings hjá Eignaumsjón.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fyrirtækið starfar á sviði orkurannsókna og er staðsett í Reykjavík.

Starfið felst í færslu fjárhagsbókhalds, móttöku og skráningu reikninga auk vinnu við afstemmingar.  Bókarinn sinnir jafnframt eftir atvikum fjárhagsgreiningum og öðrum fjölbreyttum skrifstofustörfum.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi menntun sem hentar í starfið og marktæka þekkingu og reynslu af bókhaldsstörfum. Góð almenn tölvukunnátta og færni í notkun Excel er nauðsynleg, en þekking á NAV-bókhaldskerfi er kostur.  Áhersla er lögð á sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum, skipulagshæfni, fagmennsku og lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk., en gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.

Vinsamlega sendið umsóknir/ferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Við ráðningar í störf er tekið mið af gildandi jafnréttisáætlun. Laun verða greidd samkvæmt samningum fjármála- og efnahagsráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags.

 20.09. - Viðtalsferli er hafið.

Fyrirtækið er traust og rótgróið þjónustufyrirtæki, leiðandi á sínu sviði hérlendis og staðsett í Reykjavík.

Fjármálastjóri hefur umsjón með og er ábyrgur fyrir fjármálum félagsins auk þess að hafa yfirumsjón með allri starfsemi fjármálsviðs og stýringu starfsmanna þess. Hann er virkur þátttakandi í stjórnendateymi með það að markmiði að samhæfa alla fjárhags- og rekstrarlega starfsemi þess.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða reksturs og með marktæka reynslu af sambærilegum störfum.  Áhersla er lögð á góða reynslu á sviði reikningshalds, uppgjöra, áætlanagerðar og greiningarvinnu auk reynslu og þekkingar á helstu bókhaldskerfum.

Við leitum að metnaðarfullum aðila, með brennandi áhuga á að vinna í síbreytilegu og ört vaxandi starfsumhverfi, þar sem ríkir góður starfsandi og vilji er til góðra verka.  Áhersla er lögð á styrk í mannlegum samskiptum, fagleg vinnubrögð, fylgni til framkvæmda og framúrskarandi góða stjórnunarhæfileika.

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst nk., en gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 allar virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Velkomið er jafnframt að leggja inn skilaboð, sem svarað verður strax og kostur gefst.

Vinsamlega sendið umsóknir/ferilskrár til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku. Unnið verðum með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

05.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu í ofangreinda stöðu fjármálastjóra.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

Hefur þú áhuga á að vinna í áhugaverðu starfsumhverfi og taka þátt í framleiðslu einstakrar vörutegundar
á framandi stað þar sem náttúran ríkir, en stutt er í alla helstu nútímaþjónustu ?

Við leitum að vélaverkfræðingi eða véltæknifræðingi til starfa hjá fyrirtæki sem framleiðir næringarefni, sem byggist á hráefni úr sjó. Félagið er hluti af alþjóðlegum hópi og er með starfsemi m.a. á Íslandi.

Framleiðslustjóri ber ábyrgð á uppsetningu á nýjum framleiðslutækjum og viðhaldi á núverandi tækjabúnaði.  Hann hefur eftirlit með framleiðslu, gæðum og kostnaðaraðhaldi, auk þess að huga að úrbótum við framleiðslu vörunnar, hann tekur þátt í að meta ný framleiðslutækifæri auk annarra áhugaverðra verkefna er falla til hverju sinni.

Hæfniskröfur  eru að umsækjendur hafi vélaverkfræði- eða véltæknifræðimenntun, með 5-7 ára faglega reynslu auk a.m.k. 3 ára reynslu af stjórnun. Reynsla og þekking á PLS er æskileg, en þekking á varmaþurrkunar-aðferðum er kostur.  Áhersla er lögð á fagmennsku í vinnubrögðum, frumkvæði og fylgni til framkvæmda. 

Í boði er áhugavert atvinnutækifæri og góðir framtíðarmöguleika fyrir réttan aðila.  Fyrirtækið mun aðstoða við flutning ef þörf krefur.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. og Trond Larsen hjá Talent Gallery veita nánari upplýsingar í síma 588 3031 hjá Guðnýju og í síma 00 9130 2220 hjá Trond.  Umsóknir/ferilskrár skulu vera á ensku og sendist til stra@stra.is og  tl@talent-gallery.no  

28.09. - Viðtalsferli er hafið.

 

Fyrirtækið er rótgróin og traust lögfræðistofa, staðsett í austurhluta borgarinnar.

Ritari sinnir fjölbreytilegum skrifstofustörfum, s.s. símasvörun, utanumhaldi reikninga, tölvuskráningu og skjalavinnslu auk annarra þeirra  starfa, sem falla til hverju sinni. Um er að ræða áhugavert framtíðarstarf allan daginn. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum, séu vanir tölvunotendur, en reynsla af störfum hjá lögfræðistofum er sérlega áhugaverð.  Áhersla er lögð á reglusemi, snyrtimennsku og nákvæmni í vinnubrögðum, þjónustulund, frumkvæði og viljan til að vaxa og gera vel í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst nk., gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.  Vinsamlega sendið umsóknir til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi í gagnabanka STRÁ ehf., hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

11.08. - Vinnsluferli er hafið.

21.08. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Rótgróin félagasamtök í Reykjavík óska eftir að ráða reynsluríkan skrifstofumann í hlutastarf frá kl.11-15 eða 12-16 alla virka daga.  Um framtíðarstarf er að ræða.

Starfsmaðurinn mun sinna alhliða og fjölbreytilegum skrifstofustörfum s.s. símaþjónustu og svörun fyrirspurna, uppfærslu á heimasíðu félagsins, skráningu og tölvuvinnslu annarri, skjalavistun og öðrum þeim störfum, er falla til hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu og þekkingu á ofangreindu sviði auk góðrar íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti.  Áhersla er lögð á góða tölvukunnáttu, þjónustulipurð, reglusemi, frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt sem og í hópi, nákvæm og fagleg vinnubrögð auk metnaðar til árangurs í starfi.  Í boði er áhugavert starf í lifandi og skemmtilegu starfsumhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí nk., gengið verður frá ráðningu fljótlega. 

Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar í síma: 588-3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15, meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendið rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

31.07 . -  Viðtalsferli er hafið.

04.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Samtökum tónskálda og eigenda flutningsréttar

Við leitum að forstöðumanni rekstrarsviðs með marktæka reynslu af fjármálastjórnun og rekstri, starfsmannahaldi og erlendum samskiptum.

Forstöðumaður rekstrarsviðs annast daglegan rekstur skrifstofu STEFs, fjármálastjórn og starfsmannahald.  Hann hefur yfirumsjón með úthlutunum og samskiptum við félagsmenn auk þess að annast samskipti við systursamtök erlendis. Starfinu fylgir mikil innlend og erlend samskipti sem og verkefni er lúta að viðburðarhaldi, upplýsingatækni og viðhaldi hugbúnaðarkerfa auk annarra tilfallandi daglegra verkefna. 

Í boði er vel launað, líflegt  og spennandi starf í skapandi umhverfi tón- og textahöfunda á Íslandi. Sjá heimasíðu www.stef.is

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun, sem nýtist í starfi og marktæka reynslu af sambærilegum störfum.  Áhersla er lögð á styrk í meðferð talna og framúrskarandi góða tölvukunnáttu, góða íslensku- og enskukunnáttu, fagleg og skipuleg vinnubrögð, frumkvæði og fylgni til framkvæmda auk hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí nk., gengið verður frá ráðningu fljótlega. Umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum sendist til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl. 13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Ath. að skilaboðum verður svarað jafnskjótt og kostur gefst.

  Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ efh.

 

14.07. - Viðtalsferli er hafið.

27.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu forstöðumanns.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

Eignaumsjón vill ráða í stöðu forstöðumanns á fasteignasviði félagsins. 

Forstöðumaður fasteignasviðs er ábyrgur fyrir rekstri og umsjón fasteignaþjónustu Eignaumsjónar, en fasteignaþjónustan annast rekstur atvinnuhúsnæðis í vaxandi mæli í þágu viðskiptamanna sinna. Forstöðumaður stuðlar jafnframt að virkum tengslum við þjónustuaðila, viðskiptavini og aðra.

Hæfniskröfur eru:

* Háskólapróf á sviði viðskipta og/eða verkefnastjórnunar

* Góður skilningur á rekstri fasteigna

* Töluglöggvun og kunnátta í gerð rekstraráætlana

* Góð almenn tölvuþekking og vilji til að taka þátt í þróun verkferla og tölvukerfa Eignaumsjónar

* Góð nærvera og geta til að vinna í hópum að lausn verkefna

* Marktæk reynsla af verkefnastjórnun

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón hf. hefur sérhæft sig í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög um fasteignir og er leiðandi á því sviði hérlendis. Eignaumsjón býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur á að skipa hæfu starfsfólki, sem vinnur með faglegum hætti að lausn mála. Markmið félagsins er að gera rekstur fasteigna markvissari og ódýrari, auka upplýsingaflæði og auðvelda störf eigenda og hússtjórna. Nánari upplýsingar má sjá á www.eignaumsjon.is

12.07. - Viðtalsferli er hafið.

09.08. - Gengið hefur verið frá ráðningu forstöðumanns hjá Eignaumsjón.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Eignaumsjón vill ráða tækni- eða byggingarfræðing með reynslu af verkefnastjórnun á sviði fasteigna. 

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfileika, góða tölvuþekkingu og vilja til að starfa í umhverfi stöðugra endurbóta. Viðkomandi mun að auki vinna að ýmsum verkefnum er tengjast ráðgjöf varðandi viðhald og rekstur fasteigna til viðskiptavina Eignaumsjónar.

Hæfniskröfur eru:

* Háskólapróf á sviði tækni- eða byggingarfræði

* Skilningur og þekking á málefnum fjöleignarhúsa

* Vilji til að taka þátt í þróun á þjónustu Eignaumsjónar

* Góð tölvuþekking og vilji til að leggja að mörkum í þróun tölvukerfa Eignaumsjónar

* Góð nærvera og geta til að vinna í hópum að lausn verkefna

* Marktæk reynsla af verkefnastjórnun

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón hf. hefur sérhæft sig í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög um fasteignir og er leiðandi á því sviði hérlendis. Eignaumsjón býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur á að skipa hæfu starfsfólki, sem vinnur með faglegum hætti að lausn mála. Markmið félagsins er að gera rekstur fasteigna markvissari og ódýrari, auka upplýsingaflæði og auðvelda störf eigenda og hússtjórna. Nánari upplýsingar má sjá á www.eignaumsjon.is

12.07. - Vinnsluferli er hafið. 

10.08. - Viðtalsferli er hafið.

Eignaumsjón vill ráða þjónustufulltrúa  

Þjónustufulltrúi annast móttöku viðskiptavina, upplýsingagjöf og símaþjónustu, undirbúning funda, skráningu fundargerða, utanumhald gagna og skráningu á innri vefsvæði félagsins auk annarra þeirra daglegu starfa, sem falla til hverju sinni.

Áhersla er lögð á þjónustulund, frumkvæði, fagmennsku og metnað til árangurs í starfi.  Við leitum að áhugasamri og  lífsglaðri manneskju, sem hefur gaman að mannlegum samskiptum og er tilbúin að vaxa í síbreytilegu og spennandi starfsumhverfi.

Hæfniskröfur eru:

* Menntun sem nýtist í starfið

* Góð almenn tölvuþekking

* Marktæk reynsla af sambærilegum störfum

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk., en gengið verður frá ráðningu fljótlega.

VINSAMLEGA ATHUGIÐ AÐ UPPLÝSINGAR ERU EINUNGIS VEITTAR HJÁ STRÁ.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er alla virka daga frá kl.13-15. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is .  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi tölvupóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón hf. hefur sérhæft sig í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög um fasteignir og er leiðandi á því sviði hérlendis. Eignaumsjón býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur á að skipa hæfu starfsfólki, sem vinnur með faglegum hætti að lausn mála. Markmið félagsins er að gera rekstur fasteigna markvissari og ódýrari, auka upplýsingaflæði og auðvelda störf eigenda og hússtjórna. Nánari upplýsingar má sjá á www.eignaumsjon.is

13.07. - Viðtalsferli er hafið.

17.07. - Gengið hefur verið frá ráðningu þjónustufulltrúa hjá Eignaumsjón.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust til umsóknar starf byggingarfulltrúa

Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Öflugt menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu og fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni. Öll almenn þjónusta er til staðar og má þar nefna m.a. tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun.  Samgöngur til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó

Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á byggingarmálum og hefur eftirlit með mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2.    mgr. 9. gr. laga um mannvirki nr.160/2010.  Byggingarfulltrúi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv. 25.gr. laga um mannvirki.

Helstu verkefni byggingarfulltrúa eru að annast móttöku og afgreiðslu byggingarleyfisumsókna vegna byggingarleyfisskyldra framkvæmda, stöðuleyfa og fyrirspurna auk útgáfu byggingarleyfa að skilyrðum uppfylltum.

Byggingarfulltrúi annast að auki eftirlit með byggingarframkvæmdum og frágangi þeirra, sem og umhverfi lóða til samræmis við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast. Hann vinnur að stefnumótun innan sviðsins, situr fundi skipulagsnefndar undir fundargerðum byggingarfulltrúa auk annarra þeirra faglegu starfa er falla til hverju sinni.

Hæfniskröfur til starfsins eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði byggingarmála, löggildingu í mannvirkjahönnun og haldgóða þekkingu á sviði byggingar- og umhverfismála, reynsla á umræddu sviði er jafnframt æskileg.  Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi.

Í boði er áhugavert framtíðarstarf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi.  Laun verða í samræmi við kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga. Sjá einnig á heimasíðu www.hornafjordur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is,  sjá nánar www.stra.is 

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

30.06. - Viðtalsferli er hafið.

21.08. - Gengið hefur verið frá ráðningu verkefnastjóra í ofangreint starf.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fyrirtækið er rótgróið og traust framleiðslufyrirtæki á Kjalarnesi.

Starfið felst í alhliða skrifstofustörfum s.s. móttöku, símaþjónustu, afgreiðslu pantana, reikningagerð, skjalavörslu og öðrum tilfallandi daglegum störfum.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi haldbæra þekkingu og reynslu af skrifstofustörfum og séu vanir að nota alhliða tölvuforrit s.s. Word, Excel, Netið, tölvupóst. Kunnátta á bókhaldsforritið NAV er æskileg. Áhersla er lögð á reglusemi, nákvæmni í vinnubrögðum, jákvæðni  og lipurð í mannlegum samskiptum.

Um er að ræða áhugavert atvinnutækifæri fyrir t.d. þá sem búa í Mosfellsbæ eða nágrenni, vinnutími er frá kl. 08:00-16:00 eða 09:00-17:00 alla virka daga.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendið rafpóst og tilkynnið þátttöku. Vinsamlega athugið að upplýsingar eru eingöngu veittar hjá STRÁ ehf.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga.

Sjá nánar heimasíðu  www.svinvirkar.is 

31.05. - Viðtalsferli er hafið.

14.06. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Umhverfisfulltrúi hjá blómstrandi bæ

Starfsvið:

*  Umsjón með nýframkvæmdum og viðhaldi á sviði grænna svæða og stjórnun umhverfismála 

*  Eftirlit með aðkeyptum verklegum framkvæmdum á umhverfissviði

*  Umsjón með endurnýtingu og endurvinnslu úrgangs og starfsemi gámasvæðis 

*  Gerð fjárhags-, verk- og framkvæmdaáætlana

*  Undirbúningur og umsjón með útboðum og mat á tilboðum

*  Yfirumsjón með rekstri og þróun starfsemi áhaldahúss

*  Umsjón með Vinnuskóla Hveragerðisbæjar   

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu með menntun sem hentar í starfið og/eða víðtæka 

reynslu og þekkingu á umhverfismálum.  Áhersla er lögð á ríka þjónustulund og vilja til verka,

skipulögð vinnubrögð og útsjónarsemi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk samskiptahæfni og getu

til að vinna í samhentum hópi.  Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af stjórnun og 

stjórnsýslu, auk leiðtogahæfni og styrks í mannlegum samskiptum.  Viðkomandi þurfa 

jafnframt að vera vel tölvulæsir.

Í boði er áhugavert starf í barnvænu umhverfi, en Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.500 íbúa. Um er að ræða framúrskarandi góðar samgönguleiðir (aðeins 30 mín. akstur til Reykjavíkur), öll þjónusta í bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, sem og tónlistarskóli eru innan seilingar.  Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útvivist í fallegu umhverfi. Launakjör vegna ofangreinds starfs verður skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með  26. mars nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is,  sjá nánar www.stra.is .

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

Sjá nánar heimasíðu www.hveragerdi.is 

27.03. - Vinnsluferli er hafið.

06.04. - Viðtalsferli er hafið.

15.05. - Gengið hefur verið frá ráðningu umhverfisfulltrúa hjá Hveragerðisbæ.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Eignaumsjón leitar að ábyrgðarfullum aðila til að sinna húsumsjón í fjöleignarhúsum fyrir samstarfsaðila Eignaumsjónar. 

Starfið felst í umhirðu og eftirliti með fjöleignarhúsum, bílageymslum, bílastæðum og lóðum þeirra auk þess eftirlit með búnaði og kerfum viðkomandi fasteigna. Eftirlitsmaður fasteigna mun jafnframt sinna minniháttar viðhaldi og viðgerðum á húseignum eftir þörfum. 

Hæfniskröfur er að umsækjendur hafi reynslu af húsumsjón, s.s. alhliða viðhaldi og smíðum. Kostur er ef iðn- eða tæknimenntun er fyrir hendi.  Áhersla er lögð á góða tölvukunnáttu, samskiptahæfni, reglusemi, dugnað, frumkvæði og fagmennsku í hvívetna.  Góð laun eru í boði fyrir réttan aðila.  Eignaumsjón leggur til bifreið í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk., en gengið verður frá ráðningu sem allra fyrst. 

Vinsamlega sendið umsóknir og viðeigandi gögn til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn ótal mála sem koma upp í fjölbýlum og fjöleignarhúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra sem að húsfélaginu standa. Sjá nánar á vef www.eignaumsjon.is.

22. 03. - Vinnsluferli er hafið.

27.03. - Viðtalsferli er hafið.

02.05. - Gengið hefur verið frá ráðningu eftirlitsmanns fasteigna hjá Eignaumsjón.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

Við leitum að áhugasömum og duglegum sölufulltrúa til starfa í söludeild vélhjóla hjá rótgrónu og leiðandi umboðsfyrirtæki í Reykjavík.

Sölufulltrúi annast móttöku viðskiptavina, ráðgjöf við val vélhjóla og fylgibúnaðar, frágang sölu og önnur dagleg störf í söludeild.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu áhugasamir fyrir vélhjólum og tækni, en kostur er marktæk reynsla af vélhjólaakstri.  Viðkomandi þurfa að vera vanir tölvunotendur, framúrskarandi góðir í mannlegum samskiptum og þjónustuliprir.  Áhersla er lögð á skipuleg vinnubrögð, söluhæfileika, reglusemi og áreiðanleika í hvívetna.

Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega. 

Vinsamlega sendið umsóknir til stra@stra.is .  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi, sendið rafpóst með tilkynningu um þátttöku. 

23.02. - Viðtalsferli er hafið.

08.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu sölufulltrúa, umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Við leitum að skapandi og metnaðarfullum einstaklingi, sem er tilbúinn að takast á við margvísleg áhugaverð og spennandi verkefni á sviði upplýsingatækni.  

Starfið felst m.a. í umsjón með tæknimálum á fjölbreyttum starfsvettvangi, s.s. gerð verkferla og leiðbeininga um notkun viðeigandi kerfa auk gagnameðhöndlunar, kerfisstjórnunar, notendaaðstoðar og annarra tilfallandi daglegra verkefna.  

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu eða þekkingu á sviði gagnameðhöndlunar og kerfisstjórnunar.  Þekking á Microsoft Office er nauðsynleg og tölvunarfræðimenntun kostur, sem og þekking á Javascript og SQL gagnagrunni.  Reynsla og innsýn í skýrslugerð og gerð verkferla er jafnframt áhugaverður kostur.  

Um er að ræða nýtt starf hjá traustu og rótgrónu þjónustufyrirtæki, en starfsmaðurinn mun taka þátt í að móta starfið í félagi við næstu yfirmenn.  Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu starfsumhverfi þar sem starfsandinn er góður og starfsaðstaða til fyrirmyndar.  

Umsóknarfrestur er til og með 9. janúar nk.  Gengið verður frá ráðningu skv.  nánara samkomulagi.  Vinsamlega sendið umsóknir /starfsferilskrár  til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.  Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.  

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.  veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símatími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.

 19.01. - Viðtalsferli er hafið.

Gengið hefur verið frá ráðningu, umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Hveragerðisbær auglýsir laust til umsóknar starf leikskólastjóra hjá leikskólanum Undralandi í Hveragerði, sem er þriggja deilda leikskóli og þar eru að jafnaði um 55-60 börn á aldrinum 18 mánaða - 6 ára. Á haustmánuðum 2017 mun leikskólinn flytja í nýtt húsnæði og verða 6 deilda leikskóli. Í framhaldi af því mun Hveragerðisbær geta boðið börnum frá 12 mánaða aldri leikskólavistun. Nýr leikskólastjóri þarf að stýra flutningum og marka starfið á nýjum stað í góðu samstarfi við samstarfsmenn sína, en hafinn er undirbúningur að innleiðingu námsleiðarinnar "Leikur að læra", sjá nánar www.leikuradlaera.is og www.undraland.hveragerdi.is 

Starfsvið:

*Leikskólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans og veitir skólanum faglega forstöðu á sviði kennslu og þróunar.  Vakin er athygli á að um tímabundna ráðningu er að ræða, vegna veikinda, til 1. maí 2018.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi leikskólakennaramenntun, en framhaldsnám sem nýtist í starfi er jafnframt æskilegt.  Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum er skilyrði auk skipulagshæfni, frumkvæðis, sjálfstæðis og fagmennsku í vinnubrögðum.  Áhersla er lögð á áhuga og metnað til árangurs í starfi.  Reynsla af stjórnun leikskóla er æskileg. 

Í boði er áhugavert starf í barnvænu umhverfi, en Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.500 íbúa. Um er að ræða framúrskarandi góðar samgönguleiðir (aðeins 30 mín. akstur til Reykjavíkur), öll þjónusta í bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, sem og tónlistarskóli eru innan seilingar.  Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útvivist í fallegu umhverfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. desember nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega. Launakjör vegna ofangreinds starfs verður skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is,  sjá nánar www.stra.is .

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

Sjá nánar heimasíðu  www.hveragerdi.is 

20.12. - Vinnsluferli er hafið.

05.01. - Viðtalsferli er hafið.

17.01. Gengið hefur verið frá ráðningu, umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.